Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
23.03.2012
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
23.03.2012
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
21.03.2012
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester
21.03.2012
Grønnbok om skyggebanker
19.03.2012
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr
15.03.2012
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland
07.03.2012
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving
07.03.2012
Verdipapirsentralforordningen
07.03.2012
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
05.03.2012
Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
05.03.2012
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
01.03.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet
29.02.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer
29.02.2012
EU-hvitbok om pensjoner
16.02.2012
Superdatamaskiner: Europas plass i det globale kappløp
15.02.2012
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
10.02.2012
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept
10.02.2012
Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking
10.02.2012
Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser
10.02.2012
Forenklinger knyttet til EU-finansiering
08.02.2012
Europeisk stiftelse
08.02.2012
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av listen over prioriterte stoffer med miljøkvalitetskrav
31.01.2012
Stoffblandingsdirektivet: klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger - kodifisering og ny beslutningsprosedyre
26.01.2012
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
25.01.2012
Personvernforordningen (GDPR)
25.01.2012
Europeisk rammeverk for person- og datavern i det 21. århundret
25.01.2012
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015)
19.01.2012
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom
17.01.2012
Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester
11.01.2012
Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon
11.01.2012
EUs statistikkprogram 2013-2017
21.12.2011
Gjennomføring av EUs varepakke: omarbeiding av ti direktiver om teknisk harmonisering
21.12.2011
Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post
20.12.2011
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2011
20.12.2011
EU-initiativ mot ungdomsarbeidsløshet: større muligheter for de unge
20.12.2011
Innkjøpsdirektivet
20.12.2011
Rammeverk for tjenester av generell interesse
20.12.2011
EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020
20.12.2011
Konsesjonskontraktsdirektivet
20.12.2011
Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk
20.12.2011
Passasjerrettigheter for alle framkomstmidler
19.12.2011
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
19.12.2011
Det europeiske skolesystemet i 2010
19.12.2011
Handlingsplan for øko-innovasjon
15.12.2011
Konsultasjon om belysning i fremtiden
15.12.2011
EUs veikart for energi 2050
15.12.2011
EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE)
12.12.2011
Europeisk system for grenseovervåking - EUROSUR
12.12.2011
EU-strategi for åpne data
12.12.2011
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
12.12.2011
Lydnivået til motorkjøretøy
09.12.2011
Helsetrusler over landegrensene
08.12.2011
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
07.12.2011
Handlingsplan for små og mellomstore bedrifters kapitaltilgang
07.12.2011
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
07.12.2011
Europeisk forskning og innovasjon - status og arbeid for 2011
02.12.2011
Bakkebaserte flyplasstjenester (forslag trukket av Kommisjonen)
01.12.2011
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser
01.12.2011
EU-strategi for flyplasser
01.12.2011
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner
01.12.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): innovasjonsagenda 2014-2020
30.11.2011
EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020)
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020
30.11.2011
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: regler for deltakelse og resultatspredning
30.11.2011
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument
30.11.2011
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020
30.11.2011
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020: særprogrammet
30.11.2011
Nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker ved handel over landegrensene
29.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene
29.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument
29.11.2011
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp
23.11.2011
EU-programmet Erasmus+ (2014-2020)
23.11.2011
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)
23.11.2011
Redusert EU-regelverk for små og mellomstore bedrifter
23.11.2011
Fyrverkeridirektivet
21.11.2011
Trykkbeholderdirektivet (revisjon)
21.11.2011
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk
21.11.2011
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
21.11.2011
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon)
21.11.2011
Heisedirektivet (revisjon)
21.11.2011
Lavspenningsdirektivet (revisjon)
21.11.2011
Måleinstrumentdirektivet (revisjon)
21.11.2011
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon)
21.11.2011
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
15.11.2011
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
15.11.2011
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
15.11.2011
EUs program for tiltak på justisområdet
15.11.2011
EUs program for rettigheter, likestilling og borgerskap
15.11.2011
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
14.11.2011
Om gjennomføringen av det felles europeiske luftrom
14.11.2011
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner
11.11.2011
Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden
11.11.2011
Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter
09.11.2011
EUs helseprogram 2014-2020
09.11.2011
EUs forbrukerprogram 2014-2020
09.11.2011
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet
27.10.2011

Sider