Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
14.11.2012
Statusrapport om det europeiske CO2-markedet i 2012
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon blant bedriftsledere
14.11.2012
Plan for beskyttelse av Europas vannressurser (Blueprint)
14.11.2012
Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency
14.11.2012
CARS 2020 - handlingsplan for europeisk bilindustri
08.11.2012
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
07.11.2012
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2012
Gjennomføring og videreutvikling av en felles visumpolitikk i EU
07.11.2012
Rapport om gjennomføringen av visumkodeksen
07.11.2012
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
26.10.2012
Fremskritt mot Kyoto-målene for utslipp av drivhusgasser - rapport 2012
24.10.2012
EU-handlingsplan om forbrukervern ved pengespill på internett
24.10.2012
Europakommisjonens arbeidsprogram 2013
23.10.2012
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
17.10.2012
Radiodirektivet
17.10.2012
EU-strategi for vekst og gjenoppretting av europeisk industri og økonomi
11.10.2012
Utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2012
11.10.2012
Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe
03.10.2012
Single Market Act II: - 12 nye innsatsområder for det indre marked
03.10.2012
Rettslige aspekter ved nanomaterialer
03.10.2012
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
27.09.2012
Fremme av cloud computing i Europa
27.09.2012
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
26.09.2012
EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting
26.09.2012
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr
26.09.2012
Medisinsk utstyrsforordningen
26.09.2012
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer
25.09.2012
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
21.09.2012
Arkiver i Europa: digitale utfordringer
21.09.2012
EU-strategi for internasjonalt forskningssamarbeid
14.09.2012
EU-strategi for transportforskning- og teknologi
13.09.2012
Blå vekst: EU-strategi for marin og maritim bærekraftig vekst
13.09.2012
Tilsyn med kredittinstitutter: overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
12.09.2012
Status for EUs maritime politikk
11.09.2012
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2012
10.09.2012
Fremme av frekvensdeling for trådløs kommunikasjon
03.09.2012
Marin grønnbok: kunnskap om havet 2020
29.08.2012
Liberalisering av visum-bestemmelsene for Vest-Balkan: 3. rapport
28.08.2012
Utviklingen av jernbanemarkedet: 3. rapport
21.08.2012
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015
08.08.2012
Bedre styring av det indre marked
08.08.2012
Mulige konsekvenser ved liberalisering av EUs visumbestemmelser for Moldova
03.08.2012
Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol
02.08.2012
EU-strategi for byggesektoren
31.07.2012
EU-strategi for europeisk sikkerhetsindustri
26.07.2012
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
25.07.2012
Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst
17.07.2012
Lettere adgang til vitenskapelig informasjon: meddelelse
17.07.2012
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
17.07.2012
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
13.07.2012
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
13.07.2012
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
13.07.2012
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
11.07.2012
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
03.07.2012
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
03.07.2012
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
03.07.2012
Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland
28.06.2012
EU-strategi for sentrale støtteteknologier
26.06.2012
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2011
19.06.2012
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020
06.06.2012
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
06.06.2012
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011
06.06.2012
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
04.06.2012
Kombinerte virkninger av kjemikalier
31.05.2012
EUs konkurransepolitikk i 2011
30.05.2012
Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst
22.05.2012
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2011-2012
16.05.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
16.05.2012
EU-retningslinjer for veiavgifter for personbiler
14.05.2012
Etablering av en mellomstatlig avtale for driften av GMES-programmet 2014-2020
11.05.2012
Det europeiske innovasjonspartnerskap om vann
10.05.2012
Modernisering av EUs politikk for statsstøtte
08.05.2012
EU-strategi for et bedre internett for barn
02.05.2012
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II
30.04.2012
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2010
27.04.2012
EU-strategi for offentlige e-innkjøp
20.04.2012
EU-plan for jobbskaping
18.04.2012
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser
17.04.2012
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
04.04.2012
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
04.04.2012
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
28.03.2012
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
26.03.2012
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
23.03.2012
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
23.03.2012
Skipsgjenvinningsforordningen
23.03.2012
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
21.03.2012
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester
21.03.2012
Grønnbok om skyggebanker
19.03.2012
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr
15.03.2012
Nasjonal gjennomføring av EUs miljølovgiving
07.03.2012
Verdipapirsentralforordningen
07.03.2012
Rapport om sikkerhetsinspeksjoner av fly fra tredjeland
07.03.2012
Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert)
05.03.2012
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
05.03.2012
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger
01.03.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet
29.02.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer
29.02.2012

Sider