Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Legemidler til dyr
26.11.2001
Kvotedirektivet (ETS): handel med CO2-kvoter
23.10.2001
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
12.10.2001
Felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)
03.08.2001
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
25.07.2001
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
25.07.2001
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
14.06.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
14.06.2001
Tobakksreklamedirektivet
31.05.2001
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
30.05.2001
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
30.05.2001
Unionsborgerdirektivet om rett til fri bevegelse og opphold
23.05.2001
Luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker
21.05.2001
Bygningsenergidirektivet (til 9.7.2012)
11.05.2001
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland
23.03.2001
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
20.03.2001
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass
13.03.2001
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
07.02.2001
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
02.02.2001
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer
18.01.2001
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
19.12.2000
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)
08.12.2000
Obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn
07.12.2000
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
08.11.2000
Fritidsbåtdirektivet: endringsbestemmelser
12.10.2000
EASA-forordningen: felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet
27.09.2000
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip
15.09.2000
Utendørsstøydirektivet
26.07.2000
Kollektivtransportforordningen om konkurransutsetting av transport på vei og bane
26.07.2000
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
19.07.2000
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
14.07.2000
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
14.07.2000
Næringsmiddelhygieneforordningen
14.07.2000
Tilgangsdirektivet for elektroniske kommunikasjonsnettverk
12.07.2000
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet)
12.07.2000
Frekvensvedtaket: frekvenspolitisk regelsett
12.07.2000
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester
12.07.2000
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
12.07.2000
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon
12.07.2000
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
12.07.2000
Miljøinformasjonsdirektivet
29.06.2000
Økopunktsystemet for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike
21.06.2000
Sommertidsdirektivet
20.06.2000
Postdirektivet (andre): åpning for konkurranse på markedet for posttjenester
30.05.2000
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
21.03.2000
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
24.02.2000
Ikke-diskrimineringsdirektivet
06.01.2000
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
06.01.2000
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor fellesskapet: endringsbestemmelser
25.10.1999
Merkeforordningen for storfe: identifikasjon, registrering og merking av storfe og storfekjøtt
21.10.1999
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
08.09.1999
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
14.07.1999
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen
09.06.1999
Fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse
18.03.1999
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
18.11.1998
Arbeidstakerdirektivet: informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere
17.11.1998
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget
14.08.1998
Legemidler mot sjeldne sykdommer
27.07.1998
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
22.07.1998
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
22.07.1998
Rammeavtalen om deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og EF: inkludering av Storbritannia
03.03.1998
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
23.02.1998
Prosedyreforordningen for statsstøtte
18.02.1998
Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
21.01.1998
Dekk for motorvogner og tilhengere
10.12.1997
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier
09.12.1997
Godkjenning av nasjonalitetsmerket på utenlandske kjøretøyer
15.07.1997
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
09.07.1997
EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet)
26.02.1997
Registrering av personar som reiser med passasjerskip
25.11.1996
Forbrukerkjøpsdirektivet
18.06.1996
Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer
18.09.1995
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
22.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (støy)
08.07.1994
Eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (vibrasjon)
08.07.1994
Mønsterdirektivet: rettslig vern av design
02.12.1993
Liste over næringsmidler og -ingredienser behandlet med ioniserende stråling
10.11.1993
Eksponering av arbeidstakere for kunstig optisk stråling
23.12.1992
Personverndirektivet: (til 24.5.2018)
18.07.1990
EU-høring om energimarkedet
Energipriser og -kostnader i Europa
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Erfaringer med EUs regelverk for europeisk forsknings- og innovasjonsstatistikk
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2010
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser
Fremme av innovasjon for ren energi
Grønnbok og EU-høring om forsikring mot naturlige og menneskeskapte katastrofer
Biproduktdirektivet om om produkter som ikke er omhandlet i noe særdirektiv: endringsbestemmelser om animalske biprodukter
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon)
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr, samt dyrehelse og -velferd
Bruk av sikkerhetsscannere på flyplasser
Statsstøtte i forbindelse med Europa 2020-strategien
IFRS-forordningen: bruk av internasjonale regnskapsstandarder
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
Varemerkedirektivet
EU-strategi for unge 2010-2018: rapport 2015
EUs pakt om grunnleggende rettigheter: rapport 2012

Sider