Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Årsrapport om likestilling - 2010
18.12.2009
Utviklingen på jernbanemarkedet
18.12.2009
Gjennomføringen av "Small Business Act for Europe"
15.12.2009
Komiteordningene (komitologi) under Lisboa-traktaten
09.12.2009
Lisboa-traktatens følger for pågående beslutningsprosesser i EU-institusjonene
02.12.2009
Overvåking av Schengen-samarbeidets yttergrenser til havs
27.11.2009
EUs framtidige 2020-strategi
24.11.2009
Nøkkelkompetanse for en verden i endring
23.11.2009
Sysselsetting i Europa 2009
23.11.2009
Om gjennomføringen av EUs avfalllsdirektiver i perioden 2004-2006
20.11.2009
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
20.11.2009
Direktivet om kasserte kjøretøy: rapport om nasjonal gjennomføring i 2005-2008
20.11.2009
Utvikling av offentlig-private partnerskap
19.11.2009
Rapport om overvåking av utslipp av drivhusgasser og gjennomføring av Kyoto-protokollen i EU
12.11.2009
Framdriftsrapport om gjennomføring av Kyoto-protokollen om utslipp av drivhusgasser
12.11.2009
Grønnbok om kontakt og transparens mellom Europas foretaksregistre
04.11.2009
Felles forskningsprogram om marinøkologien i Østersjøen (BONUS)
29.10.2009
Undersøkelser og forebygging av flyulykker
29.10.2009
Sikkerhet, helse og medisinsk behandling om bord på fartøyer
29.10.2009
Implementering av EUs handlingsplan for nanovitenskap og nanoteknologi i 2007-2009
29.10.2009
Tiltak for europeisk elektroteknisk industri
29.10.2009
Global overvåking for miljø og sikkerhet (GMES): romkomponenten
28.10.2009
CO2-utslipp fra varebiler
28.10.2009
Internetts fremtid - et offentlig-privat partnerskap
28.10.2009
Dyrevern og -velferd: merking og europeisk nettverk av referansesentra
28.10.2009
Utnyttelse av ledige frekvenser til samfunnsgoder og økonomisk vekst
28.10.2009
EU-strategi for bekjempelse av HIV/AIDS i Europa
26.10.2009
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
26.10.2009
Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren
26.10.2009
Utviklingen av Schenginformasjonssystemet SIS II i 1. halvår 2009
22.10.2009
EUs aktiviteter på området forskning og utvikling i 2008
22.10.2009
Videreutvikling av Det europeiske forskningsrådet (ERC)
22.10.2009
Netthandel over landegrensene
22.10.2009
Solidaritet på helseområdet – mindre ulikhet i EU
20.10.2009
Tiltak for å fremme sikre, effektive og sunne derivatmarkeder
20.10.2009
Håndtering av bankkrisen over landegrensene
20.10.2009
Opphavsrett i kunnskapsøkonomien
19.10.2009
Den internasjonale dimensjon av EUs maritime politikk
15.10.2009
Statistikk om stålindustrien for 2003-2009
15.10.2009
Rapport om framdriften av EUs maritime politikk
15.10.2009
Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU
15.10.2009
Statistikk om avfall (trukket)
14.10.2009
Om arbeidet i 2008 med gjennomføring av forordningenen om sikkerhet i sivil luftfart
08.10.2009
Finansiering for lavkarbonteknologier (del av EUs SET-plan)
07.10.2009
Handlingsplan for bytrafikk
30.09.2009
EU-strategi for utvikling av sentrale underliggende teknologier
30.09.2009
Overgang fra Schengen-informasjonssystemet SIS 1+ til SIS II
29.09.2009
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
23.09.2009
Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer
23.09.2009
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
23.09.2009
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
23.09.2009
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
23.09.2009
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2008
22.09.2009
Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)
21.09.2009
Kvalitetssikring innenfor videregående utdanning
21.09.2009
Transportabelt trykkutstyr
18.09.2009
Kjæledyrforordningen: transport av kjæledyr (endringsbestemmelser)
16.09.2009
Rapport om svineinfluensa-pandemien H1N1
15.09.2009
Utviklingen av Schengen-samarbeidets visuminformasjonssystem i 2008
15.09.2009
Rapport om anvendelsen av plandirektivet om miljøkonsekvensutredninger
14.09.2009
Håndhevelse av EU-regelverket om immaterialrett
11.09.2009
EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen
10.09.2009
Gjennomføringen av betalingsområdet for euroen i 2009-2012
10.09.2009
Om implementeringen av direktivene om sikkerhet og interoperabilitet i jernbanenettet
08.09.2009
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering)
04.09.2009
Anvendelsen av EU-direktivene om helse, miljø og sikkeret innen bore- og gruveindustrien
03.09.2009
En gjennomgang av EUs innovasjonspolitikk
02.09.2009
eCall: innebygd ulykkesvarsling i biler
21.08.2009
Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og EU-programmet Modinis (2003-2005)
21.08.2009
Brutto nasjonalprodukt (BNP) og måling av fremskritt
20.08.2009
Produksjonsmetoden for EU-statistikker
10.08.2009
Resultater av EUs i2010-strategi for 2005-2009
04.08.2009
Rapport fra Kommissionen om gjennomføringen av sosiallovgivningen for veitransport i 2005-2006
03.08.2009
Rapport om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport
03.08.2009
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon
30.07.2009
Erfaringene med direktivet om tilbakelevering av kulturgjenstander
30.07.2009
Erfaringene med direktivet om likebehandling
29.07.2009
Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene
28.07.2009
Retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverk
27.07.2009
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
24.07.2009
EUs konkurransepolitikk 2008
23.07.2009
Erfaringene med direktivet om private og offentlige prosjekters innvirkning på miljøet
23.07.2009
Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren
22.07.2009
Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens
22.07.2009
Opprettholdelse av forsyningssikkerheten for naturgass
16.07.2009
Visumfrihet for statsborgere fra Makedonia, Serbia og Montenegro
15.07.2009
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
13.07.2009
Vaksinering mot sesongbetont influensa
08.07.2009
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler: rapport 2009
08.07.2009
Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom
08.07.2009
Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren
08.07.2009
Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler
07.07.2009
Effektive, sikre og sunne derivatmarkeder
03.07.2009
Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren
03.07.2009
Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon
02.07.2009
Om anvendelsen av forordningen om forbrukervernsamarbeid
02.07.2009
Rettledning for gjennomføring og andvendelse av unionsborgerdirektivet
02.07.2009
Rekommandasjon om røkefrie omgivelser
30.06.2009
Erfaringene med toppnivådomenet .eu
26.06.2009
Rapport om gjennomføringen av GNSS-programmene og fremtidige utfordringer
26.06.2009

Sider