Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Mulig innføring av gebyrer for arbeid utført av EUs mattrygghetsbyrå EFSA
23.09.2010
Fremme av europeiske audiovisuelle produksjoner
23.09.2010
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
21.09.2010
Strategi for likestilling mellom kvinner og menn 2010-2015
21.09.2010
EUs første politikkprogram for frekvensforvaltning
20.09.2010
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff
20.09.2010
Europeisk bredbånd: investering i digitaldrevet vekst
20.09.2010
Om utviklingen av et felles europeisk jernbaneområde
17.09.2010
Alternativer til dyreforsøk i kosmetikksektoren
17.09.2010
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
17.09.2010
Gjennomføring av direktivet om arbeidstakeres innflytelse i europeiske samvirkeforetak
16.09.2010
Shortsalgforordningen
15.09.2010
Meddelelse om ungdom i bevegelse
15.09.2010
Fremme av læring gjennom mobilitet av unge
15.09.2010
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
15.09.2010
Havdata og havobservasjoner: planlagte EU-tiltak 2011-2013
08.09.2010
Det europeiske år for aktiv aldring 2012
06.09.2010
Det europeiske forskningsrådet: drift og resultater i 2009
03.09.2010
Gjenbruk og opparbeiding av medisinsk utstyr
27.08.2010
Offentlig kontroll av matvaresikkerhet, dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse: rapport 2010
25.08.2010
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
16.08.2010
Hjemmelsgrunnlaget for EU-programmene innen utdanning, kultur og ungdom
30.07.2010
Traktorforordningen
23.07.2010
Strategi for europeisk trafikksikkerhet på veier 2011-2020
20.07.2010
Informasjonsutveksling på justis- og innenriksområdet
20.07.2010
Gjennomføring av en europeisk kulturagenda
19.07.2010
Veikart for bekjempelse av prionsykdommer (TSE)
16.07.2010
Fri bevegelse av arbeidskraft: utviklingstrekk
13.07.2010
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
13.07.2010
Medlemslandenes rett til å regulere eller forby dyrking av GMO
13.07.2010
Erstatningsordninger for investorer (ICS-direktivet)
12.07.2010
Hvitbok om garantiordninger for forsikringer
12.07.2010
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
12.07.2010
Grønnbok om europeiske pensjonssystemer
08.07.2010
Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer
07.07.2010
Evaluering av det europeiske år for interkulturell dialog 2008
06.07.2010
Schengen-visumfrihet for Taiwan
05.07.2010
Markedet for detaljhandel og -tjenester
05.07.2010
Grønnbok om europeisk kontraktsrett for forbrukere og næringsliv
01.07.2010
Europeisk patent: oversettelsesordninger
01.07.2010
Strategi for Europas turistnæring
30.06.2010
Statusrapport om utviklingen av gjesting (roaming) i offentlige mobilnett
29.06.2010
Virkningene av kapitaldekningsdirektivet for den økonomiske konjunkturen
23.06.2010
Krav til elektrisk sikkerhet i el-biler
15.06.2010
Handlingsplan for bruk av satellittnavigasjonsssystemet Galileo
14.06.2010
Nye impulser for europeisk samarbeid om yrkesutdanning og -opplæring
09.06.2010
Konvergens mellom den internasjonale regnskapsstandarden IFRS og tredjelands regnskapsprinsipper (GAAP)
04.06.2010
EUs konkurransepolitikk i 2009
03.06.2010
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
02.06.2010
Eierstyring, selskapsledelse og avlønninger i finansinstitusjoner
02.06.2010
Regulering av finansielle tjenester for en bærkraftig vekst
02.06.2010
Markedsanalyser innenfor elektronisk kommunikasjon
01.06.2010
Visumfrihet for Albania og Bosnia-Hercegovina
27.05.2010
Muligheter for 30% reduksjon av drivhusgassutslipp
26.05.2010
Krisefond for bankkonkurser
26.05.2010
EU-prosjektfinansiering og -kontroll: akseptable feilmarginer
26.05.2010
Det indre marked for elektronisk kommunikasjon - årsrapport 2009
25.05.2010
Landbruksstatistikk om flerårige kulturer
21.05.2010
Digital handlingsplan for Europa
19.05.2010
EU-strategi for bioavfall
18.05.2010
Vannmangel og tørke i EU - statusrapport for 2009
18.05.2010
Immigrasjon og asyl i EU - årsrapport 2009
06.05.2010
Migrasjon: handlingsplan for enslige mindreårige
06.05.2010
Rapport om utviklingen av Schengen-informasjonssystemet SIS II i 2. halvår 2009
06.05.2010
Fremtidig politikk for det transeuropeiske transportnettverk
05.05.2010
Fri bevegelse av arbeidskraft
05.05.2010
EUs rammeprogram for forskning: forenkling av reglene for deltakelse
29.04.2010
Rene og energieffektive kjøretøy
28.04.2010
Rapport om det europeiske gjenopprettingsprogrammet på energiområdet
27.04.2010
Grønnbok om kultur- og kreativ industri
27.04.2010
Forenklede bestemmelser om og prosedyrer for hygienekontroll av fiskevarer fra Grønland
23.04.2010
Informasjonssystemet for det indre marked (IMI): rapport om databeskyttelse
22.04.2010
Schengen-samarbeidet: handlingsplan for Stockholms-programmet
20.04.2010
Samarbeid over landegrensene mellom nasjonale myndigheter om gjennomføring av tjenestedirektivet
09.04.2010
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap
09.04.2010
Europakommisjonens arbeidsprogram 2010
31.03.2010
EUs rolle for global helse
31.03.2010
Statistikk om turisme
29.03.2010
Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac
19.03.2010
Utviklingen av EUs indre marked for gass og elektrisitet
11.03.2010
Internasjonal klimapolitikk etter København-toppmøtet
09.03.2010
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser
08.03.2010
Charter for likestilling mellom kvinner og menn
05.03.2010
Europa 2020: Kommisjonens forslag til ny EU-strategi for bærekraftig vekst
04.03.2010
Det europeiske grensekontrollbyrået - endringsbestemmelser
24.02.2010
Sosial trygghet og integrasjon - rapport 2010
05.02.2010
Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem
29.01.2010
CO2-utslipp fra nye personbiler i 2008
12.01.2010
Erfaringene med listene over luftfartsselskaper med driftsforbud i EU ("svartelisten")
11.01.2010
Erfaringene med EU-regelverket om kontroll med handelen med narkotikaprekursorer
07.01.2010
Evaluering av europeiske kulturhovedstader 2007 og 2008 (inkludert Stavanger)
22.12.2009
Evaluering av Erasmus Mundus-programmet 2004-2008
22.12.2009
Om gjennomføringen av den integrerte produktpolitikk (IPP) for miljøet
21.12.2009
Det europeiske forum for forskning og Innovasjon på sikkerhedsområdet (ESRIF) - Kommisjonens kommentarer
21.12.2009
Årsrapport om likestilling - 2010
18.12.2009
Utviklingen på jernbanemarkedet
18.12.2009
Gjennomføringen av "Small Business Act for Europe"
15.12.2009
Komiteordningene (komitologi) under Lisboa-traktaten
09.12.2009
Lisboa-traktatens følger for pågående beslutningsprosesser i EU-institusjonene
02.12.2009
Overvåking av Schengen-samarbeidets yttergrenser til havs
27.11.2009

Sider