EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
13.07.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2,5-diklorbenzosyre, metylester, mandipropamid og profoksydim
01.08.2020
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
01.08.2020
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
01.08.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
01.08.2020
Energimerkeforordningen
01.08.2020
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
01.08.2020
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
01.08.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
01.08.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
01.08.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
01.08.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
01.08.2020
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
01.08.2020
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning
01.08.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
14.09.2020
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for USA
14.09.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
17.10.2020
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
03.12.2020
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
01.01.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
01.01.2021
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
27.05.2021
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
29.06.2021
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
01.01.2022
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
17.03.2022
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Abonner på EØS-frister for anvendelse