Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 574/72
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger
E200-blankettserien
Overlappende familieytelser og barnetrygd
Sammensetningen og arbeidsmåten for revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere
Asbestdirektivet (kodifisering)
Koordinering av offentlige trygdeordninger
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
Begrepet ”delvis arbeidsledig” i forbindelse med grensearbeidere og arbeidsløshetstrygd
Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
Statistikk over informasjonssamfunnet
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser
Krystalglassdirektivet
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist
EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013)
Vanndirektivet
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser ved Bulgarias og Romanias tiltredelse til EU

Sider