Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Frankrike, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannia (Nord-Irland)
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid 19-pandemien
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
Veterinærmiddeleldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
Import og transport av akvatiske dyr og produkter: endringsbestemmelser og offentlige sertifikater
EU-regulering av markeder på området elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av storfeembryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Frankrike, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland og Polen

Sider