Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Nosnia-Hercegovina
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
EU-henstilling om fremme av bredbåndsinfrastruktur inkludert 5G
EUs finansieringsordning for fornybar energi
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Hierbas de Mallorca)
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Scotch Whisky)
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet bromoksynil i plantevernmidler
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endring og rettelse
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia

Sider