Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)

Forsiden - Oversikt - Søk på CELEX-nr (EU-rettsaktenes betegnelse)
 
EU-rettsakter (direktiver, forordninger, vedtak og rekommandasjoner) utstyres alle med en CELEX-betegnelse, som består et tall som angir rettsaktens nivå (1=traktat, 2=bilaterale avtaler, 3=vanlige EU-rettsakter), etterfulgt av vedtaksåret (fire siffer), så en bokstav som angir typen rettsakt (L=direktiv, R=forordning, D=vedtak, H=rekommandasjon) og til slutt et firesifret løpenummer. Eksempel 1: 32006L0123 er CELEX-nummeret til direktiv 2006/123/EF (tjenestedirektivet) Eksempel 2: 32009R1223 er CELEX-nummeret til forordning (EF) nr. 1223/2009 (kosmetikkforordningen) Et søk på CELEX-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for EU-rettsakten, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle EU-rettsakter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om rettsakten også omtales i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på rettsaktens "naturlige" betegnelse, f.eks. "2006/123/EF" eller "1223/2009".
 
EU-rettsakt (CELEX-nr) Faktaark
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om veieanordninger på kjøretøyer
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
Henstilling om modernisering av bygninger (energieffektivisering)
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler
Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om ekthetskjennetegn i portable dokumenter som viser en persons stilling i forhold til trygdeforordningene
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser

Sider