EU-pakker

Forsiden - Oversikt - EU-pakker
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Frivillige ordninger og standardverdier i EUs ordning for biobrensel
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
Sertifisering av bærekraftig biobrensel
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoaktiva og operasjonell sikkerhet
EU-pakke for digital finans
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
EU-strategi for detaljhandelsbetalinger
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoaktiva
Pilotordning for utprøving av handel med kryptoaktiva basert på distribuert ledger-teknologi
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
Handlingsplan for 5G i Europa
Mot et europeisk gigabitsamfunn
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
CO2-utslippsskrav for personbiler
Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser
Energi- og klimapakken: Europas klimaendringsmål for 2020
Energikraftverk basert på fossilt brensel med karbonfangst- og lagring
Evaluering av landenes handlingsplaner for energieffektivisering
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi
Innsatsfordelingsbeslutningen: medlemsstatenes innsats for å redusere klimagassutslippene
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2)
Kvotehandelsdirektivet (endring): utvidelse av EUs kvotehandelsystem for klimagasser
Retningslinjer for statstøtte til miljøvern
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Bygningsenergidirektivet
Energieffektivitet: innfrielse av 20%-målet
Energimerkedirektivet (til 31.7.2017)
Energisparing ved kombinert varme- og kraftproduksjon
EUs 2. strategiske energigjennomgang: en handlingsplan for energisikkerhet og -solidaritet
Gjennomføring av programmet for trans-europeiske energinettverk 2002-2006
Grønnbok om et europeisk energinettverk
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet
Tiltak for opprettholdelse av naturgassforsyningssikkerheten
Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
Elektrisitetsdirektiv III
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked
Gasstransmisjonsforordningen
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
Tredje energimarkedspakke
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
EUs energiunion
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
Strategi for EUs elnett
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Mulige endringer til gjeldene regulering av finansmarkedet
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
EUs rolle i utvikling av internasjonale regnskapsstandarder
Revisjon av EUs finanstilsyn
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
Energitjenestedirektivet
Forsyningssikkerhetsdirektivet for elektrisitet
Forsyningssikkerhetspakken (energi): bakgrunnsmeddelelse
Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Bestemmelser om søknader om tillatelse til genetisk modifiserte næringsmidler og fôrvarer
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Medlemslandenes rett til å regulere eller forby dyrking av GMO
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
Grønn transportpakke: Kommisjonens meddelelse
Inkludering av eksterne omkostninger i transportprisene
Oversikt over grønne transporttiltak
Støybegrensning for jernbanemateriell
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Forebygging av salmonella i kjøtt og egg
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Næringsmiddelhygieneforordningen
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon)
EUs fjerde jernbanepakke
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
Jernbanesikkerhetsdirektivet (revisjon)
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
Legemidler for mennesker
Legemidler til dyr
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Direktiv om informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse
Legemiddelforordningen: informasjon til allmennheten om legemidler på resept
Legemiddelovervåkingsforordningen
Overvåking av legemidlers bivirkninger
Sikre, innovative og tilgjengelige medisiner
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler
Enzymer i næringsmidler
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler
Tilsetningsforordningen: tilsetningsstoffer i næringsmidler
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Beredskap i elektrisitetssektoren
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser
Elmarkedsdirektivet (revisjon)
Elmarkedsforordningen (revisjon)
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser
Energiforsyning: sektorrapport om kapasitetsmekanismer
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2016
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon)
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
EU-tiltakspakke for ren energi
Fornybar energidirektivet
Fremme av innovasjon for ren energi
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
Retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgang til det internasjonale marked for busstransport
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)
EU-pakke for renere kjøretøy
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
EU-strategi for renere luft i Europa
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester
Single European Sky II-pakken: Kommisjonens meddelelse
Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk
Havnestatskontrolldirektivet
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
Tredje sjøsikkerhetspakke: Kommisjonens meddelelse
Undersøkelser av sjøulykker
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Bruk av ledig frekvensområde ved overgang til digitalt TV
Cookie-direktivet: forbrukerrettigheter ved elektronisk kommunikasjon
Elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)
Telekompakken: 2. strategiske gjennomgang av telekommunikasjonssektoren
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Europeisk e-tjenestekort
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Elektronisk godsinformasjon
EU-strategi for automatisert mobilitet
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon)
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer
Sikkerhetsforordningen om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til sikkerhet og beskyttelse av personer i kjøretøyet og sårbare trafikanter
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
Transportpakke 3: Strategisk handlingsplan for trafikksikkerhet
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
EU-strategi for veitransport
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser om kjøretøysavgifter
Forbrukerinformasjon om personbilers drivstofforbruk og CO2-utslipp
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
Faktaark EU-forslag EU-vedtak EØS-vedtak
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
Adgang til yrket som veitransportør
Om anvendelseområdet for direktivet om arbeidstid for sjåfører
Veikontroll av nyttekjøretøyer