Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol
25.10.2013

2014/043

01.06.2014
Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter
23.10.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
09.02.2014

2014/056

09.04.2014
Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
14.11.2013

2014/043

01.06.2014
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia
07.09.2013

2014/056

09.04.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
23.07.2011

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD
07.10.2010

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
04.11.2009

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen
18.12.2007

2014/032

15.02.2014
Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser
13.08.2013

2014/032

15.02.2014
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om hydrogencyanid
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om nonansyre
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff
01.10.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff
01.02.2014

2013/066

04.05.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr
01.05.2015

2013/224

01.05.2015
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser
12.11.2010

2013/238

14.12.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/212

08.12.2012
27.11.2013
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser
26.08.2010

2012/211

08.12.2012
27.11.2013
Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr
01.07.2015

2013/194

01.07.2015
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot visse produkter
01.02.2014

2013/139

16.07.2013
Biociddirektiv: endringsbestemmelser om bifenthrin
01.05.2013

2013/139

16.07.2013
Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider
11.09.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet naled
01.11.2012

2013/066

04.05.2013
Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet dichlovos
30.05.2012

2013/066

04.05.2013
Administrerende medlemsstat for luftfartsselskaper i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter
12.02.2013

2013/096

04.05.2013
Bruk av kadmium og bly i elektrisk og elektronisk utstyr
30.09.2011

2013/068

04.05.2013
Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema
03.03.2011

2012/186

01.06.2013
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
27.09.2012

2012/235

01.01.2013
Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp
30.07.2010

2012/185

01.11.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
11.10.2011

2012/152

27.07.2012
Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser
07.12.2011

2012/152

27.07.2012
Antallet drivhusgasskvoter som skal auksjoneres før 2013
25.11.2011

2012/152

27.07.2012
CO2-kvotehandel: bruk av internasjonale kreditter fra projekter som omfatter industrigasser
01.01.2013

2012/152

01.01.2013
Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen
26.11.2010

2012/152

27.07.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser: endringsbestemmelser
12.07.2010

2012/152

27.07.2012
Sektorer utsatt for karbonlekkasje
22.01.2010

2012/152

27.07.2012
Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer
10.06.2009

2011/157

03.12.2011
Biociddirektivet: inkludering av DDA-karbonat som aktivt stoff
01.02.2013

2013/066

04.05.2013
Kvotehandelsystemet med klimagasser for luftfartssektoren: endringsbestemmelser
14.02.2012

2012/116

16.06.2012
Kriterier for LNG-tankskips bruk av teknologi for reduksjon av svovelutslipp
03.01.2011

2012/096

01.05.2012
Innsending av opplysninger om håndtering av avfall fra utvinningsindustrien
21.05.2009

2012/071

31.03.2012
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing
04.02.2008

2012/028

01.05.2012
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper
10.12.2007

2011/154

03.12.2011
Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter
24.12.2009

2011/154

03.12.2011
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler
25.12.2009

2011/155

03.12.2011
Kvotehandel med drivshusgassutslipp: bestemmelser om totale mengde kvoter
04.07.2011

2011/093

21.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser ved utvidelse til EFTA/EØS-landene
30.04.2011

2011/086

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av karbondioksid (produktgruppe 18)
01.11.2012

2011/073

01.11.2012
Forbud mot visse stoffer som inneholder biocider
01.11.2011

2011/073

02.07.2011
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
25.08.2009

2011/086

02.07.2011
Biociddirektivet: bruk av spinosad som insektsmiddel
01.11.2011

2011/033

01.11.2011
Biociddirektivet: bruk av metoflutrin som insektsmiddel
01.05.2011

2011/033

01.05.2011
Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff
01.08.2012

2011/032

01.08.2012
Krav til bruk av det aktive stoffet (biocidet) dazomet
01.09.2012

2011/032

01.09.2012
Forbud mot biocidholdige produkter: forlengelse av unntaksbestemmelser
30.04.2010

2011/031

02.04.2011
Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy
17.03.2010

2011/042

02.04.2011
Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.02.2012
Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.02.2012
Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid)
01.02.2012

2011/014

01.12.2012
Oppføring av acrolein som et aktivt stoff (biocid)
31.08.2010

2011/014

02.04.2011
Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid)
01.02.2011

2010/128

01.02.2011
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
09.02.2011

2010/128

09.02.2011
Forbud mot bruk av diazinon (biocid)
01.03.2011

2010/128

01.03.2011
Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter
14.05.2010

2010/128

11.12.2010
Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre
02.02.2010

2010/125

11.11.2010
Kriterier for EUs miljømerke til gulvbelegninger av tekstil
06.01.2010

2010/125

11.11.2010
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
30.05.2008

2010/007

01.11.2010
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
30.05.2008

2010/007

01.11.2010
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser
23.04.2008

2010/027

01.11.2010
Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer
29.05.2007

2010/007

01.11.2010
Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid)
01.07.2010

2009/135

01.07.2010
Klassifisering og merking av farlige stoffer
01.06.2009

2009/130

05.12.2009

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
11.10.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/069

30.03.2019
01.04.2019
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
19.12.1993
01.01.1994
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp
01.01.2013

2012/235

01.01.2013
26.10.2012
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
19.11.2018

2019/013

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
19.11.2018

2019/013

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
24.10.2018

2019/012

09.02.2019
08.02.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
24.10.2018

2019/012

09.02.2019
08.02.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
01.11.2018

2019/011

09.02.2019
13.02.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018

2019/026

09.02.2019
11.02.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
14.03.2018

2019/027

09.02.2019
11.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
17.05.2018

2019/025

09.02.2019
11.02.2019
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
01.08.2018

2019/015

09.02.2019
12.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
19.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
19.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
23.05.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
28.05.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
01.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
01.07.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
28.05.2018

2019/014

11.02.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
01.06.2018

2019/014

09.02.2019
11.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
27.05.2018

2019/028

09.02.2019
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
23.06.2018

2019/024

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
09.01.2017

2019/028

09.02.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon)
14.02.2014

2015/195

01.04.2019
01.01.2016
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.05.2017

2018/071

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
18.08.2017

2018/072

24.03.2018
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
24.11.2016

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.10.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
06.05.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
01.04.2016

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.03.2017

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
26.02.2017

2017/248

01.02.2019
04.01.2019
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.12.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
17.03.2017

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
02.03.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
20.02.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp
15.11.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
09.12.2014

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for personbiler
15.09.2017

2017/247

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler
14.09.2017

2017/247

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
28.07.2017

2018/073

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
27.07.2017

2018/071

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015
19.05.2017

2017/204

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
02.06.2014

2017/112

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
27.07.2017

2018/071

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp
30.07.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
28.02.2015

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
27.01.2015

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
06.08.2014

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler
31.03.2014

2017/248

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
19.07.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp
01.10.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
18.11.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
08.05.2013

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
03.04.2013

2017/248

01.02.2019
01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
01.03.2013

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
23.03.2014

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
08.04.2014

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
26.05.2012

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
07.04.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
13.03.2012

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.08.2011

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.02.2011

2017/109

01.02.2019
03.01.2012
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
15.12.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler
03.06.2011

2017/111

01.02.2019
01.01.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler
01.01.2010

2017/109

01.02.2019
01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015

2017/104

01.02.2019
14.06.2017
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
15.07.2018

2018/240

06.12.2018
07.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen
31.12.2015

2018/257

06.12.2018
06.12.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019

2018/210

01.07.2019
04.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
03.09.2018

2018/241

06.12.2018
05.12.2018
Biocidforordningen
01.09.2013

2013/225

18.04.2017
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
17.10.2002

2007/127

01.11.2010
23.11.2003
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
01.06.2008

2008/025

05.06.2008
30.05.2008
Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng
03.03.2013

2013/075

01.05.2015
01.05.2015
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler
07.03.2018

2018/185

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler
01.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler
22.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler
19.03.2018

2018/184

22.09.2018
24.09.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse
24.05.2018

2018/186

22.09.2018
24.09.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.12.2019

2018/180

01.12.2019
24.09.2018

Sider