Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
09.05.2013

2013/183

09.11.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2014

2013/107

15.06.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
22.10.2012

2013/057

04.05.2013
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
01.10.2012

2013/054

04.05.2013
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
10.02.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
30.05.2012

2013/001

02.02.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2012

2013/004

02.02.2013
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
24.09.2012

2013/001

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer
01.12.2012

2012/207

08.12.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
28.03.2012

2012/207

08.12.2012
Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler
01.06.2013

2012/207

01.06.2013
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige
30.12.2011

2012/192

01.11.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
08.05.2012

2012/159

01.11.2012
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
06.05.2013
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

2012/080

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt
07.03.2011

2012/075

01.05.2012
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
12.12.2010

2012/084

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
09.04.2012

2012/084

01.05.2012
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
05.01.2011

2012/082

01.05.2012
01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
25.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler
11.11.2011

2012/038

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser
17.11.2011

2012/038

01.05.2012
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
15.02.2008

2012/045

31.03.2012
Fôr til hunder og katter med leddgikt
13.12.2010

2011/125

03.12.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
19.10.2010

2011/059

02.07.2011
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer
15.07.2010

2011/061

02.07.2011
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
15.03.2010

2011/061

02.07.2011
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
26.02.2010

2011/059

02.07.2011
Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
02.12.2009

2011/059

02.07.2011
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
01.01.2009

2011/059

02.07.2011
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
20.07.2010

2011/050

21.05.2011
Forlengelse og forsterking av importrestriksjoner overfor Burma - Myanmar
19.04.2011
19.04.2011
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn
28.07.2010

2011/028

01.05.2011
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
20.03.2008

2010/115

11.11.2010
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
04.02.2009

2010/115

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.04.2008

2010/114

11.11.2010
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2010

2010/097

01.11.2010
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer
12.10.2010

2010/061

12.10.2010
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
07.11.2009

2010/042

01.05.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
11.09.2009

2010/041

01.05.2010
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
28.11.2008

2010/045

01.05.2010
Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer
01.01.2009

2010/018

01.05.2010
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose
19.08.2008

2010/018

01.05.2010
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren
10.11.2008

2010/018

01.05.2010
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Visse hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
18.10.2008

2010/018

01.05.2010
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat
28.10.2008

2010/018

01.05.2010
Merking og transport av animalske biprodukter
01.07.2008

2010/019

01.05.2010
Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
01.01.2007

2009/041

01.05.2010
Import av animalske produkter
01.05.2007

2010/017

01.05.2010
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
15.02.2008

2009/041

01.05.2010
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
05.11.2007

2008/095

01.05.2010
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
27.12.2007

2010/017

01.05.2010
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
01.01.2007

2010/018

01.05.2010
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
25.08.2008

2009/042

01.05.2010
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
01.05.2004

2010/018

01.05.2010
Gjennomføring av "hygienepakken"
11.01.2007

2007/137

01.05.2010
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
30.10.2006

2007/137

01.05.2010
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer
30.06.2010

2010/003

30.06.2010
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun
24.02.2009
20.02.2009
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser
07.01.2010

2011/059

02.07.2011
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
23.12.2007

2009/001

06.02.2009

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
23.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
26.12.2018

2019/052

30.03.2019
04.04.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
31.01.2019

2019/059

30.03.2019
01.04.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.09.2018

2019/063

30.03.2019
30.03.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
25.10.2018

2019/058

30.03.2019
29.03.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
26.11.2018

2019/058

30.03.2019
29.03.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
06.06.2018

2019/062

30.03.2019
30.03.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
06.06.2018

2019/062

30.03.2019
30.03.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
11.04.2018

2019/061

30.03.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
01.05.2019

2019/055

01.05.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
01.05.2019

2019/055

01.05.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
01.11.2018

2019/055

30.03.2019
01.04.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018

2019/060

30.03.2019
30.03.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
07.11.2018

2019/060

30.03.2019
30.03.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
26.01.2019

2019/054

30.03.2019
01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
01.04.2018

2019/054

30.03.2019
01.04.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
21.03.2018

2019/056

Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
26.03.2019
25.03.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Ungarn
13.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
22.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
01.02.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
20.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
26.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
25.11.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Unionslisten for ny mat: rettelse
13.08.2018

2019/009

09.02.2019
14.02.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
24.02.2019
08.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
12.02.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
26.01.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn
23.01.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
12.02.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse
14.01.2019
14.01.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer
05.02.2019
05.02.2019
Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
06.11.2018

2019/002

09.02.2019
12.02.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
03.09.2018

2019/001

09.02.2019
11.02.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
23.04.2018

2019/007

09.02.2019
11.02.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
23.04.2018

2019/008

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
26.06.2018

2019/006

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
01.01.2019

2019/010

09.02.2019
11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
05.12.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
05.06.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
05.06.2018

2019/005

09.02.2019
11.02.2019
Materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (emballasje)
27.10.2006

2005/097

27.10.2006
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
01.01.2019

2018/229

01.01.2019
18.01.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
01.07.2018

2018/230

06.12.2018
11.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
01.08.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
01.08.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
31.07.2018

2018/227

06.12.2018
18.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
17.10.2018

2018/234

06.12.2018
10.12.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
03.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
02.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
03.09.2018

2018/235

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
12.08.2018

2018/234

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
02.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
08.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
07.08.2018

2018/233

06.12.2018
10.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Latvia, Litauen, Polen og Ungarn
28.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polena
18.12.2018
Tilsetningsforordningen for dyrefôr
18.10.2004

2005/002

09.02.2005
12.04.2005
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
01.07.2018

2018/229

06.12.2018
06.12.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
08.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
06.11.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
08.11.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania
31.10.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
24.10.2018
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa
09.11.2018
11.11.2018
Import til konsum av muslinger og fiskerivarer fra Peru og Myanmar
01.12.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam
08.12.2018
08.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
30.07.2018

2018/226

06.12.2018
10.12.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
19.06.2018

2018/236

06.12.2018
06.12.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
03.06.2018

2018/237

06.12.2018
05.12.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
23.04.2018

2018/237

06.12.2018
05.12.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
23.11.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
01.03.2018

2018/228

06.12.2018
06.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
01.01.2019

2018/230

01.01.2019
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
01.01.2019
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
12.12.2017

2018/225

06.12.2018
06.12.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.06.2018

2018/222

06.12.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
01.01.2019

2018/223

01.01.2019
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil
13.07.2018
Import fra USA av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler for konsum
16.11.2018
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis
11.08.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019

2018/131

01.01.2019
15.11.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
15.05.2018

2018/208

27.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
17.05.2018

2018/208

27.10.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
11.10.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina
11.08.2018
08.10.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2017

2018/175

22.09.2018
24.09.2018
Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet
25.01.2005

2007/133

01.05.2010
05.01.2007

Sider