Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
04.06.2013

2014/002

15.02.2014
19.02.2014
Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser
28.08.2013

2014/004

15.02.2014
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
14.10.2013

2014/006

15.02.2014
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
01.01.2014

2013/216

14.12.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
09.05.2013

2013/183

09.11.2013
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
22.02.2013

2013/153

09.10.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2014

2013/107

15.06.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
22.10.2012

2013/057

04.05.2013
Sortskjennetegn for nye plantesorter av jordbruksvekster
01.10.2012

2013/054

04.05.2013
Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA
10.02.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
30.05.2012

2013/001

02.02.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
01.12.2012

2013/004

02.02.2013
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser
24.09.2012

2013/001

02.02.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer
01.12.2012

2012/207

08.12.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
28.03.2012

2012/207

08.12.2012
Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler
01.06.2013

2012/207

01.06.2013
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige
30.12.2011

2012/192

01.11.2012
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil
08.05.2012

2012/159

01.11.2012
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer
29.11.2012

2013/063

04.05.2013
06.05.2013
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser
20.05.2011

2012/080

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet isoeugenol i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.04.2011

2012/086

01.05.2012
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for oppdrettet vilt
07.03.2011

2012/075

01.05.2012
Maksimalkonsentrasjoner av natriumsalisylat i animalske næringsmidler
12.12.2010

2012/084

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av veterinærlegemidlet derquantel i fårekjøtt
09.04.2012

2012/084

01.05.2012
Identifisering av bestemte matvareforsendelser
05.01.2011

2012/082

01.05.2012
01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon
25.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet valnemulin
24.10.2010

2012/085

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler
11.11.2011

2012/038

01.05.2012
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til avvente smågriser
17.11.2011

2012/038

01.05.2012
Tilsettingsstoffer i næringsmidler
15.02.2008

2012/045

31.03.2012
Fôr til hunder og katter med leddgikt
13.12.2010

2011/125

03.12.2011
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser
19.10.2010

2011/059

02.07.2011
Hygienebestemmelser for animalske næringsmidler: endringer
15.07.2010

2011/061

02.07.2011
Tiltak for bekjempelse av økt dødelighet hos østers
15.03.2010

2011/061

02.07.2011
Revisjon av overvåkingsprogrammet for kugalskap i Kypros
26.02.2010

2011/059

02.07.2011
Overgangstiltak for gjennomføring av EUs hygienebestemmelser for matvarer
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Tilgjengelige opplysninger om matkjeden for slakteriansvarlige
01.01.2010

2011/059

02.07.2011
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Chile, Colombia og Japan
02.12.2009

2011/059

02.07.2011
Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold
01.01.2009

2011/059

02.07.2011
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer
20.07.2010

2011/050

21.05.2011
Forlengelse og forsterking av importrestriksjoner overfor Burma - Myanmar
19.04.2011
19.04.2011
Unntaksbestemmelser for Estland angående omsetning av såvare av korn
28.07.2010

2011/028

01.05.2011
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest
20.03.2008

2010/115

11.11.2010
Kalvedirektivet: om beskyttelse av kalver
04.02.2009

2010/115

11.11.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.04.2008

2010/114

11.11.2010
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.01.2010

2010/097

01.11.2010
Godkjenning av neotam som søtningsstoff i matvarer
12.10.2010

2010/061

12.10.2010
Maksimalgrenseverdiene for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
07.11.2009

2010/042

01.05.2010
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azoksystrobin m.fl.
11.09.2009

2010/041

01.05.2010
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
28.11.2008

2010/045

01.05.2010
Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer
01.01.2009

2010/018

01.05.2010
EUs referanselaboratorier for krepsdyrsykdommer, rabies og bovin tuberkulose
19.08.2008

2010/018

01.05.2010
Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren
10.11.2008

2010/018

01.05.2010
Forlengelse av overgangsordninger for import av fiskeolje
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Grenseverdier for innhold av totalt flyktig basisk nitrogen (TVB-N) i fiskevarer
28.11.2008

2010/018

01.05.2010
Visse hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
18.10.2008

2010/018

01.05.2010
Bruk av vann ved behandling av fisk og sjømat
28.10.2008

2010/018

01.05.2010
Merking og transport av animalske biprodukter
01.07.2008

2010/019

01.05.2010
Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
01.01.2007

2009/041

01.05.2010
Import av animalske produkter
01.05.2007

2010/017

01.05.2010
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
15.02.2008

2009/041

01.05.2010
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
05.11.2007

2008/095

01.05.2010
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler
27.12.2007

2010/017

01.05.2010
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler
14.11.2007

2010/017

01.05.2010
Retningslinjer for årsrapportene om den nasjonale kontrollplanen for næringsmidler, mattrygghet, dyrehelse og dyrevelferd
01.01.2007

2010/018

01.05.2010
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
25.08.2008

2009/042

01.05.2010
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene
01.05.2004

2010/018

01.05.2010
Gjennomføring av "hygienepakken"
11.01.2007

2007/137

01.05.2010
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler
30.10.2006

2007/137

01.05.2010
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer
30.06.2010

2010/003

30.06.2010
Forbud mot import av fiskevarer fra Kamerun
24.02.2009
20.02.2009
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: endringsbestemmelser
07.01.2010

2011/059

02.07.2011
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
23.12.2007

2009/001

06.02.2009

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse
01.01.2006

2007/137

01.05.2010
01.03.2010
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen og Romania
10.08.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
26.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen
22.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
17.07.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Latvia, Litauen og Polen
11.07.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
05.07.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Ungarn
06.08.2019
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013)
01.01.2013

2012/075

01.01.2013
01.02.2013
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Romania
24.06.2019
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
26.07.2019
26.07.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
25.07.2019
24.07.2019
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina og Russland
17.07.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
28.07.2019
28.07.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
01.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
01.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
11.04.2018

2019/185

11.07.2019
12.07.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
10.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
01.07.2018

2019/183

11.07.2019
11.07.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
17.06.2018

2019/183

11.07.2019
11.07.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
16.04.2019

2019/184

11.07.2019
11.07.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
31.01.2019

2019/148

15.06.2019
05.07.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
10.04.2019

2019/143

15.06.2019
27.06.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
20.02.2019

2019/142

15.06.2019
27.06.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
14.02.2019

2019/142

15.06.2019
27.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
19.02.2019

2019/031

29.03.2019
24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
30.03.2019

2019/031

30.03.2019
24.06.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
30.03.2019

2019/031

30.03.2019
24.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.06.2019
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat
08.01.2019

2019/149

15.06.2019
17.06.2019
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland
08.01.2019

2019/149

15.06.2019
17.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
14.06.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
21.03.2019

2019/150

15.06.2019
14.06.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
28.02.2019

2019/147

15.06.2019
14.06.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak
21.02.2019

2019/146

15.06.2019
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon
03.02.2019

2019/140

15.06.2019
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
01.09.2019

2019/144

01.09.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri
10.02.2019

2019/138

15.06.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
27.01.2019

2019/137

15.06.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger
05.02.2019

2019/138

15.06.2019
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland
07.01.2019

2019/137

15.06.2019
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose
03.01.2019

2019/139

15.06.2019
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais
01.11.2018

2019/145

15.06.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
08.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.05.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
16.05.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan
18.06.2019
18.06.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
29.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat
06.01.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens
14.02.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse
14.02.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat
14.02.2019

2019/114

01.06.2019
09.05.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
10.03.2019

2019/108

01.01.2022
09.05.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
18.05.2018

2019/046

30.03.2019
14.05.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid
31.01.2019

2019/113

01.06.2019
10.05.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter
03.02.2019

2019/109

01.06.2019
10.05.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer
11.02.2019

2019/115

01.06.2019
09.05.2019
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
12.11.2018

2019/112

01.06.2019
09.05.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
05.06.2018
06.05.2019
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia
05.08.2018

2019/107

01.06.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
26.04.2019
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
15.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
15.04.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
11.04.2019
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
03.01.2019

2019/047

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
24.01.2019

2019/053

30.03.2019
24.04.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
31.12.2018

2019/047

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
01.01.2019

2019/047

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
08.11.2018

2019/052

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
08.11.2018

2019/052

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
08.11.2018

2019/052

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
07.11.2018

2019/050

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.11.2018

2019/051

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
08.11.2018

2019/051

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
21.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
20.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
10.10.2018

2019/049

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
05.11.2018

2019/049

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
04.11.2018

2019/049

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
20.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
20.08.2018

2019/048

30.03.2019
24.04.2019
Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet på humant konsum (revisjon)
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/099

Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
17.04.2019
03.04.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
25.03.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia og Polen
25.03.2019
Tiltak mot smittsom blæreutslett hos svin (SVD) i Italia: oppheving
11.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
25.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
21.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
23.10.2018

2019/058

30.03.2019
02.04.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Sider