Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Dansk departementsvurdering offentliggjort 11.06.2011
Rapport fra Norges EU-delegasjon publisert 6.5.2011
Som en oppfølging til EUs digitale dagsorden, la Kommisjonen 31. mai 2011 fram en digital resultattavle (scoreboard) for perioden mai 2010-mai 2011. Resultattavlen omfatter data og analyser som tidligere ble offentliggjort i Kommisjonens årlige statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon. Den ledsages av en rekke onlinerapporter om ulike sider av den digitale dagsorden, som e-forvaltning og online-tillit og –sikkerhet. Konsekvensene av resultattavlen vil bli drøftet på en konferanse ("1st Digital Agenda Assembly") i Brussel 16.-17. juni 2011.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2011
Dansk departementsvurdering offentliggjort 28.4.2011
Rapport fra Norges EU-delegasjon om evalueringsrapporten offentliggjort 26.4.2011
Europakommisjonen la 18. april 2011 fram en evalueringsrapport om erfaringene med datalagringsdirektivet siden det ble vedtatt i 2006. Et sammendrag av rapporten ble publisert på Norges EU-delegasjons nettsider 26. april 2011. Rapporten konkluderer med at lagrede telekommunikasjonsdata spiller en viktig rolle for bekjempelse av grov kriminalitet. Det pekes samtidig på at direktivet ikke er blitt gjennomført på samme måte i alle EUs medlemsland, noe som skaper problemer for telekommunikasjonstilbydere og samtidig kan føre til at lagrede data benyttes i strid med retten til privatlivets fred og beskyttelse av personoplysninger. Kommisjonen varsler i rapporten at den vil bruke resultatene fra evalueringen i arbeidet med en revisjon av datalagringsdirektivet.
Dansk departementsvurdering offentliggjort 28.4.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.2.2011
Europakommisjonen la 21. februar 2011 fram et strategi­dokument om EUs informasjonssystem for det indre marked. Kommisjonen fikk i 2006 medlemslandenes støtte til å utvikle et informasjonssystem for å forbedre kommunikasjonen mellom medlemsstatenes forvaltninger om gjennomføring av regelverket for det indre marked. IMI skal i første omgang benyttes til samarbeid om visse yrkesgrupper som omfattes av EUs yrkes­kvalifikasjonsdirektiv og til det administrative samarbeidet knyttet til tjenestedirektivet. I september 2010 ble et EU-vedtak om vern av personopplysninger i IMI innlemmet i EØS-avtalen.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.2.2011
Norge plasserer seg midt på tabellen over digitaliseringsnivået i offentlig forvaltning i 32 europeiske land som ble offentliggjort 21. februar 2011, men landet ligger likevel godt over EU-gjennomsnittet. Europakommisjonen har siden 2001 utarbeidet en benchmarkrapport om fremskritt innen e-forvaltning i EU. Undersøkelsen for 2010 dekker mer enn 10 000 nettsteder i de 27 EU‑landene pluss Kroatia, Island, Norge, Sveits og Tyrkia.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.2.2011
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2010
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 8.12.2010
EU-forordningen om maksimalpriser ved bruk av telefonettet i utlandet (gjesting eller "roaming") utløper 30. juni 2012. Et år før dette må Kommisjonen legge fram en rapport om erfaringene med forordningen og hvor eventuelt behov forlengelse av ordningen vurderes. I den forbindelse igangsatte Kommisjonen 8. desember 2011 en åpen høring om roaming-forordningen med høringsfrist 11. februar 2011.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.12.2010
Gjennom en åpen konsultasjon som ble lansert 6. desember 2010, ønsker Kommisjonen å lodde interessen for innføring av et felleseuropeisk telefonnummersystem for bredrifter. Kommisjonen tror slike nummer kanskje kan gjøre det lettere for europeiske bedrifter å drive markedsføring over landegrensene, samtidig som det kan lette kundenes adgang til bedriftenes serviceavdelinger og annen kundestøtte. EUs regelverk på teleområdet åpner for to måter å innføre numrene på: enten ved at nasjonale telefonnummer til bedrifter starter med et felleseuropeisk identitetsnummer, f.eks. 115, eller ved at det innføres et felleseuropeisk retningsnummer for bedrifter, f.eks. +3883, etterfulgt av bedriftens telefonnummer som vil være det samme i alle europeiske land. Høringsfristen er satt til 28. februar 2011.
Rådskonklusjoner vedtatt 2.12.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.11.2010
Europakommisjonen la 4. november 2010 fram en strategimelding om vern av persondata som varlser en modernisering EUs regelverk for databeskyttelse på bakgrunn av den teknologiske utvikling og globalisering. Blant annet vil det i 2011 bli lagt fram forslag til revisjon av personverndirektivet som ble vedtatt i 1995.
Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 21.10.2010
Dansk departementsvurdering ("supplerende grundnotat") offentliggjort 15.10.2010
EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 9.9.2010
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.6.2010
Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010

Sider