Indre marked og EØS

Forsiden - Velg område - Indre marked og EØS

Abonner på RSS-feed: Indre marked og EØS - siste nytt

Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.3.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.3.2019
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 1.3.2019
Regjeringen fremmet 1. mars 2019 en proposisjon for Stortinget for å sikre Norge i en eventuell overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en brexit-avtale. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en slik utmeldingsavtale. Ettersom Norge ikke er part i utmeldingsavtalen, må overgangsperioden nedfelles i et folkerettslig instrument som gjelder for Norge, samt gjennomføres i norsk rett.
Illustrasjon: EFTA-sekretariatet
Interaktive nettsider publisert av EFTA-sekretariatet 31.1.2019
EFTA-sekretariatet lanserte 31. januar interaktive nettsider på fire språk som forklarer regelverkprosessen fra EU-forslag til innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i nasjonal rett. En engelskspråklig video er også tilgjengelig. Utdypende tekster forklarer hvordan de tre EØS/EFTA-landene hver for seg behandler regelverket på ulike stadier i prosessen.
Dansk departementsnotat offentliggjort 17.12.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.12.2018
Rådskonklusjoner vedtatt 11.12.2018. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.12.2018
Foto: Norges EU-delegasjon, Brussel
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.12.2018
- Vi har en forståelse med britene om at vi vil få på plass en ordning med Storbritannia som sikrer rettighetene til nordmenn som bor der og til briter som bor i Norge, fastholdt utenriksminister Ine Eriksen Søreide på det halvårlige EØS-rådsmøtet i Brussel 20. november. - Ordningen vil også gjelde dersom det ikke blir en brexit-avtale. EUs brexit-forhandler. Michel Barnier, som deltok på den uformelle delen av møtet mellom EU-siden og de tre EØS/EFTA-landene, sa på sin side at EU ikke kan forhandle på vegne av EØS-landene, men partene koordinerer tett med hverandre. Både EU-siden og EØS-landene er enige om at en ordnet brexit er til det beste for alle parter.
Svensk departementsnotat offentliggjort 26.11.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 13.11.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.11.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.10.2018
Foto: Europaparlamentet
Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 12.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.9.2018
I sin tale 12. september til Europaparlamentet om Unionens tilstand understreket Kommisjonens president Jean-Claude Juncker betydning av europeisk suverenitet. I alt 18 konkrete iniviativ ble lagt fram, knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, migrasjon og finansielle tjenester, men også om avskaffelse av sommertid (se egen sak)
Høring igangsatt av Kommisjonen 17.7.2018
EØS-rådets konklusjoner vedtatt 23.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2018
Regjeringens EU-strategi 2018-2021 og arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2018 lagt fram av Utenriksdepartementet 9.5.2018
Faktaark oppdatert av stortingsbiblioteket
EU/EØS-regelverk blir i stadig større grad håndhevet på overnasjonalt nivå. Dette gjør myndighetsoverføring mer konsti­tusjonelt utfordrende for Norge. Tre slike saker er tatt inn EØS-avtalen, men krever Stortingets godkjenning: tredje energimarkedspakke, CO2-utslipp fra biler og fartsskriver­forordningen. Stortingsbibliotekets oppdaterte faktaark viser imidlertid at en rekke andre saker er på vei. I første rekke gjelder dette EUs nye prosedyreforordning for statsstøtte, den reviderte personvernforordningen og jernbanepakke IV, som alle er vedtatt av EU, men fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen.
Høring om mulig revisjon av rekommandsjonen igangsatt av Kommisjonen 6.2.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018

Sider