Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2013
Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
Et EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer, ble innlemmet i EØS-avtalen i september 2012 med forbehold om parlamentssamtykke i Island. EØS-beslutningen ble ratifisert av Island 4. mars 2013 og trådte i kraft 1. mai 2013. Den norske gjennomføringsforskriften ble kunngjort 14. mai med ikrafttredelse 1. juni 2013. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.
Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 26.4.2013
Kommisjonen igangsatte 26. april 2013 en høring om det europeiske systemet for finanstilsyn (ESFS) som ble opprettet i 2010. Ved siden av nasjonale tilsynsorganer består systemet av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) og tre europeiske tilsynsorganer (ESAer), nemlig Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) og Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA). Rettsaktene som etablerte tilsynsorganene er fortsatt til vurdering i EØS/EFTA-landene med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen.
Grønnbok lagt fram og EU-høring igangsatt av Kommisjonen 25.3.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 4.3.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.5.2013
Høringsuttalelser offentliggjort av Kommisjonen 8.2.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.10.2012 (frist 28.12.2012)
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.10.2012 (frist 13.11.2012)
Meddelelse fra Island 7.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
Meddelelse fra Island 6.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
Meddelelse fra Island 6.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
EØS-notat offentliggjort 6.9.2012
EØS-notat offentliggjort 6.9.2012
Norsk Lovtidend kunngjorde 18. november 2011 en lovendring for gjennomføring av EU-direktivet om økt stabilitet i finansmarkedet og direktiv om elektroniske penger. Regjeringen vedtok samtidig at lovendringen trer i kraft 1. januar 2013. Direktivet om finansstabilitet omhandler blant annet oppgjørssystemer for verdipapir og avtaler om finansielle trygdeytelser med hensyn til sammenkoblede systemer (linked systems) og gjeldsfordringer (credit claims). Finansdepartementets EØS-notat om direktivet ble offentliggjort 6. september 2012.

Sider