Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 5.7.2019
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. EØS-komiteen gjorde i 8. mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.7.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge og Island (tidligere) og Liechtenstein 28.6.2019. Beslutningen trer i kraft 29.6.2019
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trer hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter samtidig prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 er erstattet med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen krevde derfor Stortingets samtykke.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 27.6.2019
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 26.6.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2019
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 25.6.2019
Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2018/212 trer derfor også i kraft 1.8.2019
Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2018/105 trer derfor også i kraft 1.8.2019
Tilknyttet EØS-komitebeslutning om direktiv (EU) 2015/849 ratifisert av Norge. EØS-beslutningen for forordning (EU) 2018/1467 trer derfor også i kraft 1.8.2019

Sider