Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 29.11.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein). Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.12.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert 2.12.2019 av Island (og tidligere av Norge og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 3.12.2019
Hovedformålet med det nye EU-regelverket MiFID II og MiFIR er å bidra til mer velfungerende markeder og redusert risiko gjennom økt transparens og bedre investorbeskyttelse. De to ny rettsaktene, som trådte i kraft i EU-landene i januar 2018, bygger videre på regelverket som ble innført ved MiFID I (direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter). Graden av harmonisering er større, og det åpnes i liten grad for nasjonale valg ved gjennomføringen av direktivet. MiFID II og MiFIR forutsetter at Kommisjonen fastsetter utfyllende regler, og et stort antall slike rettsakter med mer detaljert regelverk er allerede på plass. Regler som samsvarer med direktivet og forordningen ble i desember 2017 fastsatt i norske forskrifter. Hoveddelene av disse forskriftsbestemmelsene er flyttet over i lovs form gjennom endringene til verdipapirhandelloven som ble vedtatt i 2018.
EØS-komitebeslutning ratifisert 2.12.2019 av Island (og tidligere av Norge og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 3.12.2019.
EØS-komitebeslutning ratifisert 2.12.2019 av Island (og tidligere av Norge og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 3.12.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.11.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.11.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 29.11.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
Skjerpede krav til ansvarlig kapital og nye kvantitative likviditetskrav skal bidra til en mer solid banksektor. Store deler av innholdet er allerede gjennomført i norsk rett. Innlemmingen i EØS-avtalen har medført enkelte lovendringer og krever en rekke forskriftsendringer. De sentrale rettsaktene i det reviderte regelverket er kapitalkravsdirektivet (CRD) (dette faktaarket) og kapitalkravsforordningen (CRR).
EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av Norge 22.11.2019 av tilknyttet rettsakt
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 18.12.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.11.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.11.2019
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Den er tidligere ratifisert av Norge og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020

Sider