Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.3.2011
Rådskonklusjoner vedtatt 6.12.2010
EUs arbeids- og sosialministre ble 6. desember 2010 enige om felles indikatorer for å følge utviklingen av lønnsgapet mellom kvinner og menn, som i EU har et gjennomsnitt på 18 prosent. I rådskonklusjonene oppfordres det samtidig til en serie tiltak for å redusere ulikhetene. Ministrene vedtok også en uttalelse knyttet til Kommisjonens likestillingsstrategi 2010-2015.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.11.2010
Europakommisjonen la 25. november 2010 fram årsrapporten om sysselsetting i Europa. Rapporten, som er inne i sitt 22. år, har blitt en av de viktigste verktøyene for Kommisjonen for å støtte medlemsstatene i analyse, utforming og gjennomføring av deres sysselsettingspolitikk. Årets rapport viser blant annet hvordan unge har blitt rammet av finanskrisen, med en arbeidsløshet på over 30 prosent i aldergruppen 15-24 år i flere land.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.11.2010
I forbindelse med EUs Europa 2020-strategi, la Kommisjonen 23. november 2010 fram en meddelelse med 13 ulike tiltak som skal bidra til jobbskaping og redusert arbeidsløshet. Det pekes spesielt på at utdanningsvalg og -kapasitet i større grad må tilpasses morgendagens yrkesbehov, for eksempel innenfor helse, IKT og forskning. Kommisjonen tar også til orde for mer fleksibilitet, kombinert med sikkerhet i arbeidsmarkedet ("flexicurity").
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.11.2010
En rapport Kommisjonen la fram 17. november 2010 viser at 14 av EUs 27 medlemsland fortsatt ikke har innført krisenummeret 116 000 for forsvunne barn. I rapporten gjør Kommisjonen det klart at det vil bli reist sak mot de siste landene for manglende gjennomføring dersom de ikke snart følger etter. Et EU-vedtak i 2007 påla myndighetene å reservere telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning. Norge gjennomførte pålegget i 2008 gjennom endring i nummerforskriften.
EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.11.2010
I følge et EØS-notat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som ble offentliggjort 9. november 2010, oppfyller norsk rett stort kravene i Europakommisjonens forslag til svangerskapsdirektiv i kraft av den lange norske stønadsperioden. Departementet viser imidlertid til at Europarlamentet har foreslått flere endringer som vil måtte føre til behov for endring i norsk lov for at Norge skal kunne tiltre direktivet. EU-retten skiller mellom fødselspermisjon og foreldrepermisjon. Sistnevnte er en individuell rett for arbeidstakere, både menn og kvinner, som reguleres av direktiv 96/34/EF.
Rapporter lagt fram av Kommisjonen 27.10.2010
Kommisjonen la 27. oktober 2010 fram to rapporter om problemer folk står overfor når de benytter seg av deres EU-rettigheter: når de reiser, studerer, arbeider, blir gift eller kjøp hus og bil i et annet EU-land. 2010-rapporten inneholder 25 tiltak som Kommisjonen planlegger å fremme i løpet av de nærmeste år. Den andre rapporten går gjennom utviklingen på området i perioden 2007-2010.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.10.2010
EØS-komitevedtak 1.10.2010
Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 3.9.2010
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.7.2010
Europaparlaments- og rådsvedtak publisert i EU-tidende 7.4.2010
Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2010

Sider