Finansdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Finansdepartementet
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.11.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019

Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.11.2019

OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett

Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Soliditetskrav til verdipapirforetak

Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.11.2019. Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett

Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er

Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Tilsyn med verdipapirforetak

Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet

Rådsbehandling 8.11.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Sider

Abonner på Finansdepartementet