Barne- og familiedepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Barne- og familiedepartementet
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne

Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.10.2019 og 10.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.2.2020

Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse

Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.11.2019 og 26.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 17.2.2020

Forbrukerdirektivet

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.1.2020

Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020

Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2019

Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.12.2019

Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.12.2019

Pakkereisedirektivet (revisjon)

EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.12.2019 (og tidligere av Norge og Island). Beslutningen trer i kraft 1.2.2020

Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.11.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.2.2020

EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider

Abonner på Barne- og familiedepartementet